Line for Biyomon

25 %
50 %
75 %
100 %
125 %
150 %

LegendĀ :

baby I
baby II
rookie
champion
ultimate
mega
mega+
thunderbirdmonthunderbirdmon
garudamonxgarudamonx
phoenixmonxphoenixmonx
nyokimonnyokimon
yokomonyokomon
biyomonbiyomon
birdramonbirdramon
garudamongarudamon
phoenixmonphoenixmon
saberdramonsaberdramon
karatenmonkaratenmon
ornismonornismon
velgrmonvelgrmon
cockatrimoncockatrimon
parrotmonparrotmon
crossmoncrossmon
aegisdramonaegisdramon
akatorimonakatorimon
sinduramonsinduramon
zhuqiaomonzhuqiaomon

Comment it on Discord !