Line for Raidenmon

25 %
50 %
75 %
100 %
125 %
150 %

LegendĀ :

baby I
baby II
rookie
champion
ultimate
mega
mega+
jyarimonjyarimon
gigimongigimon
guilmonguilmon
growlmongrowlmon
wargrowlmonwargrowlmon
suijinmonsuijinmon
zerimonzerimon
gummymongummymon
terriermonterriermon
gargomongargomon
rapidmonrapidmon
fujinmonfujinmon
raidenmonraidenmon
relemonrelemon
pokomonpokomon
renamonrenamon
kyubimonkyubimon
taomontaomon
raijinmonraijinmon

Comment it on Discord !