DIM card for Thunderballmon

25 %
50 %
75 %
100 %
125 %
150 %

LegendĀ :

baby I
baby II
rookie
champion
ultimate
mega
shootmonshootmon
bulkmonbulkmon
boutmonboutmon
kazuchimonkazuchimon
dokimondokimon
bibimonbibimon
pulsemonpulsemon
blitzmonblitzmon
raijiludomonraijiludomon
raijinmonraijinmon
rinkmonrinkmon
thunderbirdmonthunderbirdmon
jupitermonjupitermon
thunderballmonthunderballmon
mamemonmamemon
banchomamemonbanchomamemon
metalmamemonmetalmamemon

Comment it on Discord !